1.       Aplikim për plotësim dhe dhënie dokumentacioni për efekt pensioni: të parakohshëm, pleqërie, invaliditeti, për periudhën 2008 e në vazhdim​ .

Dokument që tregon kohën e punës së ish punonjësve/punonjësve të INUK-IKMT që shërben për llogaritjen e pagës bruto dhe neto të vitete të punës në INUK-IKMT bazuar në Kodin e Punës së Republikës së Shqipërisë dhe ligjit Nr 7703 ,da 11.05.1993 për Sigurimet Shoqërore . Ky vërtetim mund të merret ne e-Albania , nëpërmjet postës ose në zyrat e IKMT-së.

2.       Aplikim për vërtetim për vitet e punës të ish-punonjësve të INUK-IKMT, për periudhën 2008 e në vazhdim.

Dokument që tregon kohën e punës së ish punonjësve/punonjësve të INUK-IKMT bazuar në Kodin e Punës së Republikës së Shqipërisë dhe ligjit Nr 7703 ,da 11.05.1993 për Sigurimet Shoqërore . Ky vërtetim mund të merret ne e-Albania , nëpërmjet postës ose në zyrat e IKMT-së.

3.       Aplikim për faturë për arkëtim për subjektet kundravajtës.

Faturë për arkëtim me vlerën e debitorit që duhet ti paguaj IKMT-së bazuar ne ligjin 9780 date 16.07.2007 dhe urdhrit te Kryeministrit Nr. 153 date 25.11.2019. Ky vërtetim mund të merret ne e-Albania , nëpërmjet postës ose në zyrat e IKMT-së.

4.       Aplikim për vërtetim penaliteti për subjektet kundravajtës ose jo në fushën e ndërtimit, rezervave ujore dhe produkteve të ndërtimit.

Vërtetim lëshuar nga institucioni që tregon se subjekti aplikues nuk është debitor pranë IKMT-së, bazuar ne ligjin 9780 date 16.07.2007 dhe urdhrit te Kryeministrit Nr. 153 date 25.11.2019. Ky vërtetim mund të merret ne e-Albania , nëpërmjet postës ose në zyrat e IKMT-së.