Ligji Nr. 9290, datë 07.10.2004

PËR PRODUKTET E NDËRTIMIT

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Lexo më shumë >>


LIGJ Nr. 107, datë 31.07.2014
PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të , Lexo më shumë >>

Ligji Nr. 111, datë 03.12.2012
PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË BURIMEVE UJORE

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të , Lexo më shumë >>


Lexo më shumë >>


Ligji Nr. 8402, Datë 10.09.1998
PËR KONTROLLIN DHE DISIPLINIMIN E PUNIMEVE TË NDËRTIMIT

Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr. 7491, datë 29.4.1991 "Për dispozitat kryesore kushtetuese", Lexo më shumë >>


Ligji Nr.8485, datë 12.05.1999
KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Në mbështetje të neneve 81 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Këshillit të Ministrave, Lexo më shumë >>


Ligji Nr.44, datë 30.04.2015
KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Lexo me shume >>


Ligj Nr. 9780, datë 16.07.2007

PËR INSPEKTIMIN DHE MBROJTJEN E TERRITORIT NGA NDËRTIMET E KUNDËRLIGJSHME

Në mbështetje të neneve 78 e 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Lexo më shumë >>


Vendim Nr. 894, datë 04.11.2015
PËR UNIFIKIMIN E PROCEDURAVE TË KONTROLLIT TË TERRITORIT NGA INSPEKTORATI KOMBËTAR I MBROJTJES SË TERRITORIT DHE AI I NJËSISË VENDORE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 16, të ligjit nr. 9780, datë 16.7.2007, Lexo më shumë >>